De Weg van het Koninkrijk

 

Het jaarthema 2016/17 is: de Weg van het Koninkrijk. Het boek Handelingen is uitgangspunt. In Handelingen zie je beweging, een nieuw begin van de kerk voor alle volken, van op weg gaan. De eerste christenen werden ‘mensen van De Weg’ genoemd (Hand. 9:2, 22:4, 24:14, 21) Wij worden opgeroepen om te bouwen aan Gods Koninkrijk met hart en mond en handen, in de kracht van de heilige Geest.

Deze expositie was van novemer 2016 tot en met juni 2017. Voor meer achtergrondinformatie over deze serie themapreken, klik hier voor het volledige archief.

 

 Image1

Logo. De 'rafelige' randen geeft het iets onafs, zoals ook onze weg in bepaalde opzichten onaf, niet te overzien is. De kroon: is symbool van de Koning, verwijzend naar zijn uiteindelijke overwinning. Tegelijk niet 'triomfalistisch' vorm gegeven - we leven nog wel in de tussentijd. 

Img 4418Ac

Sonrise- Mariëlle Verboom
Waar Gods licht schijnt, is het Koninkrijk reeds zichtbaar. Nog even en het Licht breekt volledig door..

Lichtglans en luister zijn voor Zijn aanschijn (..)
Laat jubelen het veld en al wat daarop is,  eens zullen juichen álle bomen van het woud!-
voor het aanschijn van de  Ene, want Hij komt.
- psalm 96: 6a, 12, 13a
 

Img 5542

 Volg Mij- Dietske van Winkelhoff
Jezus zegt: Het enige wat jij moet doen, is Mij volgen.
-Johannes 21: 22
 

Img 5550

Jezus wijst de weg naar het leven - Dietske van Winkelhoff
Handelingen 3: 15
In het Hebreeuws is de tekst van Handelingen 3 erin verwerkt.

God zal je langs een pad laten lopen dat je nog nooit hebt gezien.
Hij zal de duisternis voor je verlichten en de weg voor je effenen.
-Jesaja 3: 4 en 5

Hij zal je niet in de steek laten.
-Jesaja 42

Img 5548

God omstraalt ons door licht uit de hemel- Dietske van Winkelhoff
Dan zal het Licht vanuit de duisternis schijnen en de duisternis om je heen zal zo helder worden als het licht overdag.
 En de Heer zal je onophoudelijk leiden.
-Jesaja 58: 10

Want het echte Licht dat is Christus, kwam in de wereld om iedereen te verlichten.
-Johannes 1: 9
 

 Img 5553

 Licht aan de horizon- Fia Vermeeren
Het Koninkrijk van God is gelukkig al zichtbaar voor wie ‘t wil zien. Zo af en toe een  g l i n s t e r i n g  van Licht. Gezegend de mens die daar dan koers naar zet.

 Img 5556

 Licht aan! - Corrieke Barth
Gods goedheid houdt ons staande, 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken,  
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken. 
-Psalm 107

De symboliek:                                        
Links: een stad in Syrië waar de lichten uit zijn. Rechts: een Hollandse stad, waar de lichten aan zijn.

Het schilderij is een gebed, dat er een gastvrije houding zal blijven bestaan naar de vluchtelingen en dat zij in Nederland  weer een (t)huis vinden zullen vinden, waar de lichten aan gaan!
 

 Img 5558

Garments of praise (1) - Gertruud Bakker
Je kunt alleen die Garments aantrekken als je weet wie Hij is en hoe Hij je ziet.
-Hooglied 8: 6 en 7
 

 Img 5560

Garments of praise (2) - Gertruud Bakker
Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd.
 

 Img 5562

Stilte - Gertruud Bakker
Het schilderij is wit (ook al lijkt het niet zo).
Het gaat over de stilte, daar ontmoet je God
en soms lijkt de stilte te groot en vraag je je af:
komt het Koninkrijk er ooit nog?
Het lijkt wel een witte wereld. 

Bovenin zitten een paar bladeren die goud zijn.
Je weet het: Koninkrijk komt.
De bomen hebben geen bladeren en
ook de bloemen lijken dor en toch,
God's Koninkrijk komt er aan…
Als je stil bent kunt je het horen.
Wie oren heeft die hore.'
 

 Img 5564

Gastvrijheid-Gertruud Bakker
Het Koninkrijk van God
heeft alles te maken met gastvrijheid.
De afwas staat voor het feit,
dat het ook wat kost: gastvrijheid.
Onder de tafel is een soort taart verborgen.
Het staat symbool dat gastvrijheid ook feest is.
De beide zijdes staan symbool voor tafellakens,
een mooi tafellaken staat feestelijk.
Het staat voor mij ook symbool voor de Shabbat
waar het feest is.
We wachten elke sabbat weer op de Koning.
De Shabbath heet ook wel de koningin,
het is vooruitzien op het Koninkrijk dat aan zal breken.
 

 Img 5566

 Hoor Israël - Gertruud Bakker
Als een Jood zegt : hoor Israël dan houdt hij de gebedsdoek hoog en proclameert het Koninkrijk van God.
Hij doet die gebedsdoek als een kroon op zijn hoofd, de brede band heeft de kroon en het juk (Atara).
Legt hij die dikke band in zijn nek, dan zegt hij dat hij zal leven volgens het Koninkrijk: de regels van de Thora. Hij neemt het Koninkrijk van God als een juk op zich en die last is licht en zacht.             

 Img 5569

 Upside down - Kees Zondag
Op De Weg van het Koninkrijk worden 
soms zaken op z’n kop gezet.
De omgekeerde wereld ten opzichte
van wat wij vaak normaal vinden. 

‘Nee, doe jij het maar’.
‘Echt niet. Ik doe het echt niet’!
‘Ik zal de wasbak vast halen,
als jij dan een doek pakt’.
‘Ja, dan mag ik zeker al die vieze voeten
wassen… nee, hoor bedankt’.
-Johannes 13 (voetwassing)

Een aansporing om Jezus’ voorbeeld te volgen en niet passief staan toekijken zoals de mensen buiten het kader. 
 

 Img 5576

 Water van het leven - Dietske van Winkelhoff
En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. Elke vloek zal zijn opgeheven.
-Openbaring 22: 1 en 2    

Img 5629K

Leven in Gods Koninkrijk- Anneke Bijleveld
Hij deed mij het kleed van bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. 
-Jesaja 61: 10

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
-Psalm 121: 1,2

 Img 5620K

Wandeling van de tabernakel, Weg naar Gods Hart- Petra Hoff-Mull
We worden veranderd door intimiteit met God te ontwikkelen. Door die intimiteit en die gemeenschap veranderen we naar Zijn beeld. God gaf ons de tabernakel letterlijk en als beeld om in ons midden te wonen.

1.   De lamp van Gods woord leidt ons door de poort van dankzegging.-Psalm 100: 4
2.   Het plein van de lofprijs op.-Psalm 100: 4
3.   Bevrijd worden door ‘t bekennen van eigen schuld  en vergeving te schenken aan schuldenaren door acceptatie van Jezus’ offer bij het altaar van het kruis.  -Petrus 1: 18-19
4.   In onze wegen schoongespoeld worden door 't water van Gods woord. -Johannes 13: 10                                     
5.   Veranderd worden door de vernieuwing van ons denken, door Gods woord; Jezus, brood  uit de hemel in ons leven toe te passen. -Johannes 6: 50-51             
6.   Wijn (het bloed) tot ons nemen als enige reden voor de verzoening en verbond met God.   -Lucas 22: 20
7.   Het licht van Gods Geest (de kandelaar), die openbaring geeft over toepassing van Gods woord in het daagse leven.  -Johannes 1: 1-4
8.   Het delen van ons hart en het ontvangen van Gods verlangen in intiem gebed. -Psalm 141: 2
9.    Bij God rusten.

 Img 5622K

Wereldplaten- Petra Hoff-Mull
Wereldplaat Links:  Als we Jezus ontmoeten komt onherroepelijk de vraag om in je eigen hart te kijken.We doorlopen de zaligsprekingen en worden veranderd. (Matt 5: 1-12)
Valkuil: Laten we het niet toe en blijven we onveranderd rondjes lopen in een geestelijke woestijn. (Numeri 14)
Ben jij trouw, onderwijsbaar veranderbaar?

Wereldplaat Midden: Op groeien en veranderd worden. God leren kennen door Gods woord te bestuderen.    Je laten leiden door Gods Geest. Regelmatig gemeenschap hebben met God en broers en zussen. In de kracht van de Heilige Geest; zout en licht zijn.
Valkuilen:Roddel, religieuze trots, aanstoot nemen, Woord of Geest alleen, religieus worden,  kerkje spelen, kerkje managen.
Ben je zout of saus?

Wereldplaat Rechts: Vrucht dragen. Wandelen MET Jezus in Gods plan, in aanbidding van God. Met Jezus reuzen slechten en je plek innemen: thuis, kerk, overheid, zaken/ wetenschap/technologie, onderwijs, media, kunst/ entertainment/sport. Je licht laten schijnen waar God je stelt. Vrucht dragen op de berg en oogsten. (Matt 28:19)
In Christus zijn we priester, koning en profeet: Middelaar voor de wereld die zoekt, Koning over ons gezagsgebied met Gods regering, Spreekbuis van en tot God voor hen die God niet kennen.
Valkuilen:Leven in Gods zegen en onbeschikbaar worden voor Gods plannen.
Ben je beschikbaar of comfortabel?

 

 Img 5573
 

 

                         

©2020 De Lichtboog | Privacyverklaring Ontwerp Specialfish | Realisatie Interactive Webdesign

Bouwen aan Gods koninkrijk met hart en mond en handen